Privacy- en cookieverklaring

Tandheelkundig Centrum Boskoop hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Tandheelkundig Centrum Boskoop houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat:

 • wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren


Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Tandheelkundig Centrum Boskoop verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om uw identiteit vast te stellen
 • Om uw tandheelkundig dossier te kunnen opbouwen
 • Om optimale zorg te kunnen leveren
 • Om interactie van bepaalde medicatie of gezondheid met de tandheelkundige behandeling te kunnen bepalen
 • Om correspondentie met u te voeren
 • Om verwijzingen op te stellen of machtigingen aan te kunnen vragen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres)
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid (Burger Service Nummer)
 • Uw zorgverzekeringsgegevens
 • Persoonlijke kenmerken (geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit)
 • Uw gezondheid, gewoontes, beroep en medicatie

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden; zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verwijzen voor delen van een tandheelkundige behandeling naar een collega-tandarts, mondhygiënist of medisch specialist
 • het vervaardigen van tandtechnische werkstukken door een tandtechnisch laboratorium
 • het overleggen over gezondheidsrisico's en medicatie met uw huisarts, behandelend arts of apotheek
 • het overleggen met zorgverzekeraars betreffende vergoedingen en aanvragen van machtigingen
 • indien vereist in verband met het kwaliteitsregister voor een patiëntentevredenheidsenquête

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Bewaartermijn

Tandheelkundig Centrum Boskoop bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Voor het tandheelkundig behandeldossier geldt de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO); de wettelijke bewaartermijn is vijftien jaar of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Deze toevoeging slaat op de situatie dat een arts alleen in staat is om goede zorg te (blijven) bieden als de gegevens langer bewaard blijven, zoals bij chronische aandoeningen of het vervolgen van bepaalde ziekteprocessen zoals botafbraak in de kaak, cariësontwikkeling in gebitselementen of veranderingen in het mondslijmvlies.


Beveiliging van de gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u aan een andere partij.
Een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor ieamnd anders dan de patiënt(e), of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.
 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan verzoeken wij u hierover direct contact met ons op te nemen.


Wijzigingen privacyverklaring

Tandheelkundig Centrum Boskoop behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. 
Van een eventuele wijziging zullen wij een aankondiging doen op onze website.


Versie 1.1, mei 2018

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg